Wersja z dnia 01.02.2024 r.

I. Definicje

Sprzedający
Sklep internetowy „ADEKO.Kids” prowadzony jest ADEKO KOCUR Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764262 ,NIP: 6412545858, REGON: 38223826300000,

Telefon: 533 824 401
E-mail: biuro@adeko.kids
Strona www: https://adeko.kids/

Klient
Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła stronę internetową sklepu internetowego i dokonała w nim rejestracji.

Rejestracja
Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu (adres poczty elektronicznej e-mail,) i Hasła (ustalony przez Klienta ciąg co najmniej 6 znaków).

Towar
Rozumiany jest jako produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w sklepie internetowym. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów ze sklepu.

Dostawa
Skompletowanie Towarów zgodnie z zamówieniem i dostarczenie przez Sprzedającego, Klientowi pod wskazany przez niego adres w rejonie obsługiwanym przez sklep. Dostawa może być zrealizowana -przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego kuriera. Dostawcy zewnętrzni oraz ceny dostawy widoczne są na stronie www. Sprzedający oferuje również odbiór osobisty w siedzibie firmy. Wyboru metody dostawy dokonuje klient.

Cena
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Towaru znajdującą się wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Cena podana w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.

Administrator
Administrator danych osobowych Klienta przekazanych podczas dokonywania zakupu bez rejestracji oraz na formularzu rejestracyjnym jest ADEKO KOCUR Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709 KRS: 0000764262,

Zamówienie
Zestaw Towarów wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://adeko.kids/ określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Koszty dostarczenia Towaru
Opłata - rozumiana jako łączny koszt usługi dostarczenia Towaru Klientowi na wskazany przez niego adres, zgodnie z Zamówieniem.

Obszar działania sklepu
Jest to obszar, na którym dokonywane są Dostawy Towarów zgodnie z niniejszym regulaminem tj. Polska oraz kraje członkowskie Unii Europejskiej.

II. Rejestracja i dokonywanie Zakupów

Rejestracja/Zakup bez rejestracji

 1. Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe są po założeniu konta (uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych, adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez Klienta hasła, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru) albo bez założenia konta po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dodatkowo, niezależnie od wyboru zakupu po rejestracji lub bez niej, Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

  Uwaga! Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

  "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego "ADEKO.Kids" oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z realizacją umów przez Administratora zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych".

 2. Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Klienta.
 4. Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

  „Zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych.”

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.
 6. Podmioty gospodarcze chcące otrzymać fakturę VAT dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Wymagania sprzętowe

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien dysponować komputerem z następującym wyposażeniem:
  • łącze internetowe o minimalnej przepustowości 128 kbs/s;
  • przeglądarka internetowa,
  • włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  • ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024x768;
  • aktywne konto e-mail.

Zamawianie

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Przeglądanie i wybieranie produktów sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu. Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient jest poproszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia.
 3. Przed zakupem Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem produktu.
 4. Po poprawnym zakończeniu procesu zakupu, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.
 5. Wystawienie towarów w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Sprzedający potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania zapłaty ceny przez Sprzedającego oraz potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
  • zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • wystąpiły okoliczności na które sprzedające nie miał wpływu a których nie dało się przewidzieć
 8. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w procesie rejestracji e-mail.

III. Realizacja Zamówień

Dostawa

 1. Zamówiony przez Klienta Towar dostarczany jest przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres znajdujący się w obszarze działania sklepu. Koszt dostawy zawarty jest w łącznej kwocie Zamówienia przesłanej Klientowi w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, co do zasady w terminie 1-14 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mail. Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych, innych dni nierealizowania Zamówień.
 2. W razie konieczności Klient może się bezpośrednio kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Klient otrzymuje zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży: paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 4. Sprzedający przekazuje prawo własności Towaru na Klienta w momencie uiszczenia zapłaty za Towar powiększone o koszt dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Dane dotyczące transakcji sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzone i przechowywane są przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 2 lat od daty zawarcia transakcji.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn np. wystąpienia braku wystarczającej ilości zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia.
 7. W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedającego w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa.
 8. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedającego.
 9. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty kwoty łącznej zamówionych Towarów wraz z usługą dostawy przez Sprzedającego (kwota łączna w potwierdzeniu złożenia Zamówienia).

Obszar działania

 1. Sklep internetowy dostarcza Towary tylko na obszarze działania sklepu, tj. terenie Rzeczypospolitej Polski oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Koszt dostawy i zasady płatności

 1. Koszt dostawy zależny jest od gabarytu Zamówienia i wskazany jest na stronie www oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Sprzedający akceptuje następujące metody płatności:
  • przelewem tradycyjnym;
  • szybkim przelewem;
  • Kartą kredytową;
  • za pośrednictwem: imoje, applePay, PayPal, GooglePay;
 3. Wyboru metody dostawy oraz formy płatności klient dokonuje w formularzu zamówienia.
 4. Płatność szybkim przelewem, kartą, oraz za pośrednictwem serwisów płatnościowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminach dostawców tych usług.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
 2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia produktu.
 4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.
 5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
 6. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby Sklepu.
 7. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.
 8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz kopię dowodu zakupu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 11. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów dotyczących produktów z krótką datą przydatności do spożycia, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz innych, wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

Odstąpienie od umowy może nastąpić według poniższego wzoru, możliwego do pobrania ze strony internetowej sklepu:

Formularz odstąpienia od umowy:

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia ...................

numer zamówienia ....................................

zawartej za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej

pomiędzy

ADEKO KOCUR Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709 KRS: 0000764262,

a

Imię i nazwisko: ................................................

Adres: ................................................................

Kod: ...................................................................

Miejscowość: .....................................................

Nazwa towaru: ...................................................

Adres e-mail: .....................................................

Nr telefonu: ........................................................

Należność za zwrócony towar proszę przesłać na wskazany poniżej numer konta bankowego:

................................................

data oraz podpis osoby składającej oświadczenie

IV. Rękojmia

 1. Podstawowe prawa i obowiązki Sklepu oraz Konsumenta reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2023.2759 t.j. z dnia 2023.12.22). Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w Regulaminie. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
  • Klient udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  • Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy (i na warunkach):
  • Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  • Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3;
  • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową;
  • Sklep zwraca klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny;
  • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  • Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową
  • W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  • Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W celu wykonania uprawnień z rękojmi należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w Regulaminie. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z rękojmi.
 6. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie, jak m.in. instrukcje, itp.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

V. Reklamacja

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
 2. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia skutecznego złożenia reklamacji
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
  • uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, w tym powstałych wskutek nieprawidłowego używania,
  • samodzielnego dokonywania napraw lub przerabiania wbrew zaleceniom producenta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.

VI. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Jeżeli na Towar udzielona jest gwarancja producenta lub dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji dotycząca danego Towaru zamieszczona jest na Stronie www Sklepu.

VII. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brakiem możliwości użytkowania witryny sklepu przez Klienta, błędami w wyświetlaniu informacji na stronie internetowej, brakami elementów opisu lub informacji o produktach, zakłóceniami łączności, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem: dokonania procesu rejestracji lub zakupu bez dokonywania rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ADEKO.Kids. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 2. Zmiany Regulaminu wymagają uprzedniego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.