Właścicielem i operatorem serwisu ADEKO.Kids pod adresem https://adeko.kids/ (dalej: „Serwis”) jest ADEKO KOCUR Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764262 ,NIP: 6412545858, REGON: 38223826300000, (dalej: „ADEKO”).

Poufność danych i ochrona prywatności stanowią dla nas kwestię priorytetową. W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa , w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w ADEKO ustanowiono politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej: „Polityka”).

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza ADEKO KOCUR Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 5, Ruda Śląska 41-709;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeżeli dane te pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, czy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii,
 3. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy, działający w domenach https://adeko.kids/
 6. Pliki cookies – oznaczają niewielkie pliki tekstowe zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) podczas korzystania z Serwisu, umożliwiające utrwalanie i pobieranie informacji, które Administrator lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora wykorzystują w różnych celach (np. analitycznych lub statystycznych),
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności Serwisu, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Serwisu,
 8. Europejski Obszar Gospodarczy, EOG – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmująca państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ADEKO.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także zbiera informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, lokalizację, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii,
 2. ADEKO przetwarza dane osobowe:
  • dla wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  ADEKO przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy.
  • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  ADEKO podlega szeregowi zobowiązań prawnych, w ramach których przetwarzanie danych jest niezbędne.
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  ADEKO może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu w przypadku: kontaktu Użytkownika Serwisu poprzez formularz kontaktowy, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
  • na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
  Jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda, ADEKO będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu marketingowego.
 3. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków etc. Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne celem rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków etc. W takim przypadku przetwarzanie danych obejmuje:
  • Dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej reklamację, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres tradycyjny, podpis,
  • identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot reklamacji lub wniosku,
  • dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą,
  • w przypadku połączenia telefonicznego przetwarzany jest także głos.
  Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania:
  • w przypadku wykonywania praw z rękojmi - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w przypadku rozpatrywania reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz skarg i wniosków etc.

  Administrator przetwarza dane osobowe także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

  • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO (np. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Przekazywanie danych do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Serwisu dochodzić może do przekazania danych osobowych Klienta poza EOG w związku z wykorzystaniem narzędzi Google oraz Facebook w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych. Administrator implementując w serwisie narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Kryteria takie spełnione są dla ww. narzędzi. Klient ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

V. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • przez czas wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach;
 • w zakresie marketingu realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania;
 • przez czas niezbędny do wypełnienia uzasadnionych interesów ADEKO.

VI. Odbiorcy danych osobowych

W zależności od realizowanych usług oraz działań, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do:

 1. upoważnionych pracowników ADEKO,
 2. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, tj. m.in.:
  • dostawców usług informatycznych;
  • podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym księgowe;
  • podmiotów współpracujących z ADEKO,
 3. podmiotów przetwarzających dane osobowe we własnym imieniu, np.:
  • podmiotów prowadzących działalność płatniczą,
  • podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne.

VII. Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce wiedzieć, jakie dane są przetwarzane,
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli podczas zbierania danych wystąpił błąd lub dane uległy zmianie, Użytkownik ma prawo do podania poprawnych i aktualnych danych, a Administrator będzie musiał je sprostować lub zaktualizować,
  • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – w przypadku uznania przez Użytkownika, że dane nie są już niezbędne w stosunku do celu, w jakim zostały zebrane, Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jeżeli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator prawidłowo przetwarzane dane osobowe, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania,
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane osobowe przekazane Administratorowi,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z konkretną sytuacją oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu rozpatrzenia żądania skorzystania z powyższych praw należy złożyć stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@adeko.kids, bądź listownie na adres siedziby ADEKO; ponadto Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co uniemożliwia udostępnienie informacji o Użytkowniku osobom nieupoważnionym,
 3. Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne, np. w przypadku chęci skorzystania z usług ADEKO lub w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

IX. Aktywność w serwisie

ADEKO informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z serwisem w logach systemowych tego serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z serwisem. ADEKO będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również te dane oraz dane dotyczące czasu Twojego połączenia z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności w serwisie. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Serwis zbiera również automatycznie dane zawarte w tzw. plikach cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, utrzymywania sesji logowania na poszczególnych podstronach Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb osób z niego korzystających i tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w Twojej przeglądarce internetowej. ADEKO uprzedza jednak, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują osobę odwiedzającą stronę internetową przy kolejnych odwiedzinach strony www bądź też w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. ADEKO stosuje trzy rodzaje plików cookies: (i) sesyjne pliki cookies, (ii) trwałe pliki cookies, (iii) zewnętrzne pliki cookies.

 • SESYJNE PLIKI COOKIE – to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne pliki cookies są anonimowe i służą one do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów ADEKO.
 • TRWAŁE PLIKI COOKIES – trwałe pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.

  Za pomocą tych plików cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi.

  Trwałe pliki cookies gromadzą następujące informacje o użytkownikach: adres IP oraz dane, które udzielają nam informacji odnośnie do źródła, z którego użytkownik trafił na stronę ADEKO. Oprócz adresu IP, ADEKO nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających.

  ADEKO używa ich do:

  1. optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania serwisów ADEKO,
  2. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów.
  3. wymiany informacji z partnerami ADEKO w celu świadczenia usług. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów
 • ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE– zewnętrzne pliki cookie umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'like' czy 'share'. Zewnętrzne pliki cookies, które są stosowane to:
  1. połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
  2. dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google Analytics.